top of page

חוק שירותי תעופה ("חוק טיבי") - זכות הנוסע לפיצוי

המידע נלקח מאתר "כל-זכות" בתאריך 1.7.23, ברשיון CC-BY-NC-SA-2.5-IL

לפי החוק בישראל ובאיחוד האירופי, וכן לפי אמנת מונטריאול, נוסע שטיסתו עוכבה או הוקדמה עשוי להיות זכאי לפיצוי.
 
עצם הזכאות לפיצוי וגובה הסכום עשויים להשתנות בהתאם לנתונים שונים. 

במקרה שבו ניתן לקבל פיצוי לפי יותר מחוק אחד, על הנוסע לבחור לפי איזה חוק הוא מעוניין לקבל את הפיצוי.

בארה"ב אין חקיקה שמחייבת בפיצוי עבור עיכוב בטיסה. 

על טיסות שונות עשויים לחול חוקים שונים, בהתאם ליעד הנחיתה או ההמראה. 

החוק הישראלי - חל על טיסות שיוצאות או נכנסות לישראל. 

חוק האיחוד האירופי - חל על טיסות שיוצאות ממדינות האיחוד, טיסות פנימיות או בינלאומיות. החוק האירופי חל גם על טיסות שיוצאות ממדינות שלא חברות באיחוד אבל נוחתות במדינות שחברות באיחוד, אם חברת התעופה משתיכת למדינה שחברה באיחוד. 

אמנת מונטריאול - חלה על טיסות בינלאומיות בין מדינות שחברות באמנה. האמנה תחול גם על טיסות בתוך אותה מדינה, אם היתה חניית ביניים מחוץ למדינה. 

מי זכאי? 

החוק הישראלי חל על היסות הבאות:

טיסות שיצאו ממדינה זרה והמריאו לישראל

טיסות שהמריאו מישראל אל מדינה זרה, ואם הטיסה מופעלת ע"י חברת תעופה ישראלית, יחול החוק הישראלי בלבד.

טיסות פנים בישראל.

ניתן לתבוע את חברות התעופה לפי החוק הישראלי בתוך 4 שנים מיום האיחור בטיסה. 

מי לא זכאי? 

במקרה של איחור בטיסה עקב שביתה או השבתה מוגנת - הנוסע לא יהיה זכאי לכרטיס טיסה חלופי. 

במקרה של הקדמת הטיסה, הנוסע לא יהיה זכאי אם הטיסה הוקדמה בגלל אחת הסיבות הבאות:

שביתה או השבתה מוגנת

נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטת חברת התעופה

יש לציין שגם בהתקיים הנסיבות, חברת התעופה צריכה להראות שעשתה ככל שביכולתה כדי למנוע את השינוי בטיסה. 

זכאות לפיצוי וגובה הפיצוי 

איחור של שעתיים לפחות אך מתחת לחמש שעות- הנוסע יהיה זכאי למזון ומשקאות + שירותי תקשורת 

איחור של 5-8 שעות - הנוסע יהיה זכאי למזון ומשקאות + שירותי תקשורת + השבת התמורה או כרטיס טיסה חלופי

אם האיחור נגרם בשל שביתה או השבתה מוגנת הנוסע לא יהיה זכאי לאפשרות של כרטיס טיסה חלופי. 

הטיסה נדחתה ליום המחרת - הנוסע יהיה זכאי למזון ומשקאות + שירותי תקשורת + השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי + שירותי לינה והסעה
אם האיחור נגרם בשל שביתה או השבתה מוגנת הנוסע לא יהיה זכאי לאפשרות של כרטיס טיסה חלופי.

פיצוי לנוסע שטיסתו הוקדמה
נוסע שטיסות הוקדמה ב-5-8 שעות וקיבל על כך הודעה פחות מ-14 ימים לפני מועד הטיסה, יהיה זכאי להשבת תמורה או לכרטיס טיסה חלופי לפי בחירתו. 
נוסע שטיסתו הוקדמה ביותר מ-8 שעות וקיבל על כך הודעה פחות מ-14 ימים לפני מועד הטיסה, יהיה זכאי לפיצויים הבאים: 

השבת התמורה ששילם עבור כרטיס הטיסה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירתו

פיצוי כספי שסכומו נקבע לפי מרחק הטיסה:

בטיסה עד 2,000 ק"מ סכום הפיצוי יהיה 1,250 ש"ח 

בטיסה עד 4,500 ק"מ סכום הפיצוי יהיה 2,000 ש"ח 

בטיסה מעל 4,500 ק"מ סכום הפיצוי יהיה 3,000 ש"ח 

 
 

 

bottom of page